Statut / Vereinsstatuten

Statut

Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego 
„Sokół Polski 1896“
w Austrii


§ 1. Nazwa, siedziba i zakres działalności

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: „Polnischer Turnverein „Sokol Polski 1896“ in Österreich“, w języku polskim: „Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół Polski 1896“ w Austrii“.   Towarzystwo używa także skróconej nazwy: Sokol Polski 1896 (po niemiecku) względnie Sokół Polski 1896 (po polsku).
2. Towarzystwo  ma swą siedzibę w Wiedniu i obejmuje swoją działalnością całą Austrię.
3. Przewidziane jest zorganizowanie oddziałów / gniazd sokolich we wszystkich krajach związkowych w Austrii.
4. Towarzystwo jest członkiem zwyczajnym austriackich i zagranicznych organizacji o charakterze federacyjnym lub koalicyjnym, których działalność pozostaje w zgodzie z wartościami i celami statutowymi Towarzystwa.

§ 2. Cel

1. Towarzystwo, którego działalność nie jest nastawiona na osiągnięcie zysku, ma na celu:   
a) Prowadzenie działalności patriotyczno-wychowawczej,
b) Zachowanie i popieranie fizycznej i duchowej sprawności członków Towarzystwa i jego sympatyków przez uprawianie sportu wszystkich rodzajów,
c) Doradztwo  i wspieranie członków Towarzystwa we wszystkich dziedzinach sportu jak rownież w zakresie rekreacji i zdrowia aż do sportu wyczynowego,
d) Utrzymywanie ducha społecznego wśród  Polaków w Austrii,
e) Popieranie i podejmowanie wszelkich form działalności  społecznej, kulturalnej, oświatowej, badawczej  i wydawniczej,
f) Pielęgnowanie języka polskiego i życia towarzyskiego wśród członków i sympatyków Towarzystwa, jak rownież rozwój rożnych form wzajemnej pomocy i solidarności,
g) Szerzenie tradycji i idei polskiego i słowiańskiego ruchu sokolego w Austrii, 
h) Reprezentowanie interesów Polaków w Austrii,
i) Występowanie w interesie Polaków w Austrii i ich dobrego imienia, 
j) Popieranie wszelkich form aktywności, które umożliwiają jeszcze pomyślniejszą współpracę i współżycie Austriaków i Polaków w Austrii i za granicą,
k) Prowadzenie działalności charytatywnej,
l) Współpraca z krajowymi i z zagranicznymi organizacjami, które prowadzą bliską ideowo działalność,
m) Stworzenie samodzielnej, silnej bazy finansowej przez tworzenie i prowadzenie kas pożyczkowych lub inicjowanie innych przedsięwzięć finansowych lub gospodarczych w sensie zgodnym z §34 ff BAO, zarówno w Austrii jak i zagranicą.
2. Towarzystwo opiera swoją działalność na tradycji ruchu sokolego polskiego i narodów słowiańskich, na wyznaniu katolickim i katolickiej nauce społecznej,  na polskiej narodowej historii, kulturze, tradycji i polskich narodowych wartosciach. Towarzystwo dąży do zachowania polskiej świadomości narodowej u swoich członków i sympatyków, jak również popiera godną, pomyślną  integrację Polaków w społeczeństwie austriackim.
3. Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół Polski 1896“ w Austrii nawiązuje w swojej działalności do Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół Polski“ w Wiedniu, które zostało założone 15 lutego 1896 r. /Vereinskataster, NÖ Reg. 104/3a, Gruppe XVI Post_Nr. 174/ i które zostało przemocą rozwiązane przez niemieckich nazistów w roku 1938. 
Towarzystwo jest  spadkobiercą tej organizacji, przejmuje jej dorobek i kontynuuje tę tradycję. Zachowuje wyłączne prawo do używania tej historycznej nazwy w Austrii. Ruch sokoli został zdelegalizowany także w komunistycznej Polsce w latach 1944-1988 z politycznych względów i prześladowany.  
W roku 2000  Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół Polski“ w Wiedniu (zał. 1896) podjęło swoją historyczną działalność pod nazwą Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół Polski“ w Austrii. W r. 2015 zmienia ono nazwę na Polskie Towarzystwo „Sokół Polski 1896“ w Austrii.
4. Towarzystwo pozostaje w łączności z Duszpasterstwem Polskiej Misji Katolickiej w Austrii.
5. Towarzystwo posiada kapelana wyznania rzymsko-katolickiego.
6. Siedzibą Towarzystwa jest Dom Polski, 1030 Wien, Boerhaaveg. 25
7. Towarzystwo używa sztandar według wprowadzonego wzoru, jak rownież pieczęć z godłem sokoła w locie na biało-czerwonym polu.
8. Towarzystwo jest ponadpartyjnym stowarzyszeniem.
§  3. Srodki zmierzające do urzeczywistnienia celów Towarzystwa

1. Cele Towarzystwa powinny byc realizowane jak w pkt. 2 i 3.
2. Ideowymi metodami działania są przede wszystkim: uprawianie sportu, współzawodnictwo sportowe, obozy sportowe, obozy wakacyjne, wycieczki, wędrówki, ogólne imprezy, szkolenia, kursy, odczyty, zebrania, spotkania dyskusyjne i informacyjne, pielgrzymki, towarzyskie zgromadzenia, uczestnictwo w nabożeństwach, zaopatrzenie w materiały pracy i informacyjne, organizacja wystąpień publicznych  wszelkiego rodzaju bądź  udział w nich, wydawanie własnych publikacji, wydawanie własnego biuletynu względnie gazety/pisma i prowadzenie działalności wydawniczej  innego rodzaju, prowadzenie własnej strony internetowej i innych aktywności internetowych, opracowywanie wszelkich informacji jak rownież prowadzenie prac badawczych, założenie i prowadzenie własnej biblioteki, prowadzenie działalności gospodarczej i finansowej na cele powszechnie użyteczne, zatrudnianie i zwalnianie pracowników, prowadzenie własnego biura i archiwum, założenie i używanie własnej siedziby Towarzystwa. 
3. Konieczne środki materialne powinny być uzyskiwane z opłat wpisowego, składek członkowskich, zysków z imprez i własnej działalności finansowej i gospodarczej, darów, zapisów oraz innych dotacji.

§ 4. Rodzaje członkowstwa

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
1. Członków zwyczajnych:  sa nimi te osoby dorosłe, które wyznają wiarę chrześcijańską, urzeczywistniają w życiu prywatnym i społecznym chrześcijańskie i patriotyczne wartości, w pełni identyfikują sie z ideami i tradycją  polskiego i słowiańskiego ruchu sokolego, uczestniczą lojalnie, z zaangażowaniem i niezawodnie w pracach Towarzystwa. Przy przyjęciu na członka zwyczajnego  wymagana jest  rekomendacja kandydat-a/ki przez co najmniej dwóch członków zwyczajnych. 
2. Czlonków nadzwyczajnych:  są nimi ci , którzy popierają dzialalność Towarzystwa bądź uprawiają sport w jego sekcjach sportowych.
3. Członków honorowych: sa nimi osoby, których działalność lub pomoc przynosi Towarzystwu szczególną korzyść.

§  5. Nabycie członkowstwa

1. Członkami Towarzystwa mogą być osoby prawne i fizyczne.
2. O przyjęciu zwyczajnych i nadzwyczajnych członkow rozstrzyga ostatecznie Zarząd. Przyjęcie może być odrzucone bez podania powodów.
3. Członkostwo honorowe nadawane jest przez Walny Zjazd / Walne Zebranie na wniosek Zarządu.
4. Przed ukonstytuowaniem się Towarzystwa członków przyjmują, przejściowo, proponenci. Takie członkostwo jest  skuteczne dopiero wraz z ukonstytuowaniem się  Towarzystwa.
§  6. Zakończenie członkowstwa

1. Członkowstwo wygasa w przypadku śmierci (u osób prawnych przy utracie osobowości prawnej), poprzez dobrowolne wystąpienie, przez skreślenie lub wykluczenie.
2. Wystąpienie jest możliwe w każdym czasie, musi być jednakże zakomunikowane Zarządowi co najmniej miesiąc wcześniej.
3. Zarząd może skreślić członka, jesli ten , mimo upomnienia, zalega ze składkami dłużej niż 3 miesiące. Zobowiązanie do uregulowania zaległych składek nie wygasa.
4. Zarząd może dokonać wykluczenia członka w przypadku poważnego naruszenia obowiązków członkowskich, działania na szkodę Towarzystwa lub niehonorowego zachowania. Przeciwko wykluczeniu możliwe jest odwołanie sie do Walnego Zebrania, jednak do jego decyzji prawa członkowskie zostają zawieszone.
5. O odebraniu członkowstwa honorowego decyduje, w przypadkach wymienionych w pkt. 4, Walne Zebranie na wniosek Zarządu.

§  7.  Prawa i obowiązki członków
                     
1. Członkowie są uprawnieni do udziału we wszystkich imprezach Towarzystwa i użytkowania jego obiektów. Prawo głosowania na Walnym Zebraniu, tak aktywne, jak i  pasywne prawo wyborcze przysługuje jedynie członkom zwyczajnym.
2. Członkowie zwyczajni są zobowiązani do regularnego wywiązywania sie ze swojej administracyjnej, organizacyjnej i koncepcyjnej działalności w Towarzystwie.
3. Członkowie mają obowiązek w miarę swoich możliwości wspierać interesy Towarzystwa i zaniechać wszystkiego co mogloby szkodzić dobremu imieniu Towarzystwa, czy uniemożliwiać realizowanie jego celów. Zobowiązani są rownież do przestrzegania Statutu i postanowień władz Towarzystwa.

§  8. Organy Towarzystwa

1. Organami Towarzystwa są: Walny Zjazd / Walne Zebranie (§§ 9 i 10), Zarząd (§§ 11 do 13), Komisja Rewizyjna (§14) oraz Sąd Koleżeński (§15).

§  9  Walny Zjazd (Walne Zebranie)

1. Zwyczajne/sprawozdawcze Walne Zebranie odbywa sie co roku w ciągu trzech miesięcy po rozpoczęciu roku kalendarzowego.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie zbiera się na mocy postanowienia Zarządu, na mocy postanowienia zwyczajnego Walnego Zebrania w oparciu o pisemnie uzasadniony wniosek co najmniej 1/3 członków lub żądanie Komisji Rewizyjnej w terminie trzech tygodni.
3. Zarząd pisemnie zaprasza wszystkich zwyczajnych członków na zwyczajne, jak i nadzwyczajne Walne Zebranie co najmniej dwa tygodnie przed jego terminem. Zwołanie Walnego Zebrania następuje z podaniem porządku dziennego.
4. Wnioski na Walne Zebranie składane są pisemnie do Zarządu co najmniej trzy dni przed terminem zebrania.
5. Walne Zebranie podejmuje prawomocne uchwały odnoszące sie jedynie do spraw objętych porządkiem obrad, za wyjątkiem uchwały o zwołaniu nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
6. Prawo uczestniczenia w Walnym Zebraniu przysługuje wszystkim członkom. Prawo głosowania mają tylko członkowie zwyczajni. Każdy członek ma jeden glos. Osoby prawne reprezentowane sa przez upełnomocnionych delegatów. Przeniesienie prawa głosowania na innego czlonka jest dopuszczalne na podstawie pisemnego upoważnienia.
7. Walne Zebranie jest prawomocne przy obecności co najmniej połowy upoważnionych do głosowania członkow lub ich przedstawicieli (pkt. 6). Jeżeli o wyznaczonej godzinie brak jest quorum, to zebranie rozpoczyna się piętnaście minut poźniej, z   identycznym porządkiem obrad i jest prawomocne bez względu na ilość uczestników. 
8. Wybory i uchwały Walnego Zebrania przyjmowane są z reguły zwykłą większością głosów. Uchwały dotyczące zmiany Statutu lub rozwiązania Towarzystwa wymagają kwalifikowanej większości 2/3 oddanych ważnych głosów.
9.  Walnemu Zebraniu przewodniczy prezes Towarzystwa, a w przypadku jego  nieobecności wiceprezes. W przypadku, gdy i to byłoby niemożliwe, to przewodnictwo obejmuje najstarszy wiekiem członek Zarządu.

§ 10. Zadania  Walnego Zebrania

Walnemu Zebraniu zastrzeżone są następujące zadania:

1. Przyjmowanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu i sprawozdań rachunkowych.
2. Uchwalanie budzetu.
3. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
4. Ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich dla członków zwyczajnych i nadzwyczajnych.
5. Rozstrzyganie odwołań w sprawach wykluczenia z Towarzystwa.
6. Podejmowanie uchwał o zmianie Statutu i o rozwiązaniu Towarzystwa.
7. Rozpatrywanie i podejmowanie uchwał w innych sprawach podanych w porządku obrad.

§  11. Zarząd

1. W skład Zarządu wchodzi 3 do 6 członków: prezes, wiceprezes, sekretarz, skarbnik i dwóch członków.
2. Wybrany przez Walne Zebranie Zarząd ma prawo  w przypadku ustąpienia jednego ze swych członków lub w razie potrzeby na wolne miejsce dokooptować do swego składu nowego wybieralnego członka, co wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zebranie.
3. Kadencja Zarządu trwa 4 lata i w przypadku konieczności trwa do wyboru nowego Zarządu. Członkowie Zarządu, którzy ustąpili mogą być ponownie wybierani. 
4. Posiedzenia Zarządu zwoływane zostają pisemnie lub ustnie przez prezesa, a w przypadku jego niemożności  przez wiceprezesa.
5. Posiedzenia Zarządu są prawomocne, gdy wszyscy jego członkowie zostali powiadomieni i na posiedzeniu jest obecna co najmniej ich połowa.
6. Zarząd podejmuje postanowienia zwykłą większością głosów, a w przypadku równej ich ilości, rozstrzyga głos prezesa.
7. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy prezes, a w przypadku jego nieobecności wiceprezes. Gdy i to jest niemożliwe, przewodnictwo obejmuje najstarszy z obecnych członków Zarządu.
8. Funkcja członka  Zarządu wygasa, poza śmiercią lub w przypadku upływu kadencji (pkt. 3) także przez odwołanie (pkt. 9) lub ustąpienie (pkt.10).
9. Walne Zebranie uprawnione jest do odwołania w każdym czasie całego Zarządu lub jego poszczególnych członków.
10. Członkowie Zarządu mogą w każdym czasie przedłożyć pisemną rezygnację i jej wyjaśnienie. Jest ona kierowana do Zarządu, a w przypadku ustąpienia całego Zarządu, do Walnego Zebrania. Rezygnacja staje się skuteczna dopiero z chwilą wyboru lub dokooptowania następcy (pkt. 2).

§ 12. Zadania Zarządu

Zarząd kieruje Towarzystwem i wypełnia wszystkie zadania, które nie są przypisane przez Statut innym organom Towarzystwa.
W zakresie jego działania znajdują się szczególnie następujące sprawy:
1. Sporządzenie projektu budżetu rocznego, jak rownież przygotowanie rocznego sprawozdania z działalności i zamknięcia rachunkowego.
2. Przygotowanie Walnego Zebrania
3. Zwołanie zwyczajnego i nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
4. Zarządzanie majątkiem Towarzystwa.
5. Przyjmowanie, wykluczanie i skreślanie członków Towarzystwa.
6. Informowanie członków na Walnych Zebraniach o działalności i finansowej kondycji Towarzystwa.
7. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników.

§  13. Szczególne obowiązki pojedyńczych członków Zarządu

1. Prezes sprawuje najwyższą funkcję kierowniczą w Towarzystwie. Do jego obowiazków należy reprezentowanie Towarzystwa, w szczególności na zewnątrz, wobec urzędów i osób trzecich. Przewodniczy on Walnym Zebraniom i posiedzeniom Zarządu. W przypadku, gdy zwłoka grozi niebezpieczeństwem, upoważniony jest do wydawania na własną odpowiedzialność zarządzeń, także w sprawach leżących w kompetencji Zarządu lub Walnego Zebrania. Wymagają one jednakże późniejszego zatwierdzenia przez Walne Zebranie i właściwy organ Towarzystwa.
2. Sekretarz wspomaga prezesa w kierowaniu Towarzystwem. Do niego należy spisywanie protokołów z posiedzeń Walnego Zebrania i Zarządu.
3. Skarbnik odpowiada za prawidłowe prowadzenie spraw finansowych Towarzystwa.
4. Pisemne ogłoszenia i dokumenty Towarzystwa, w szczególności dokumenty zobowiązujące Towarzystwo, podpisują wspólnie prezes i sekretarz. W sprawach finansowych dokumenty Towarzystwa podpisują wspólnie prezes i skarbnik.
5. W przypadku niemożności pełnienia obowiązków przez prezesa, w jego miejsce występuje wiceprezes, natomiast w miejsce sekretarza i skarbnika członek Zarządu.

§ 14. Komisja Rewizyjna

1. Walne Zebranie wybiera trzyosobową Komisję Rewizyjną na okres 4 lat. Ponowny wybór poszczególnych jej członków jest możliwy.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej sprawują ciągłą kontrolę finansową Towarzystwa. Do nich należy sprawdzanie zamknięcia rachunkowego. Przedkładają oni Walnemu Zebraniu sprawozdanie z wyników przeprowadzonej kontroli.
3. Poza tym do Komisji Rewizyjnej stosują się odpowiednio § 11 pkt. 3, 8, 9 i 10.

§ 15.  Sąd Koleżeński

1.  W sporach pomiędzy członkami wynikających z przynależności do Towarzystwa rozstrzyga Sąd  Koleżeński.
2. Sąd Koleżeński składa się z 5-ciu członków zwyczajnych Towarzystwa. Utworzony zostaje w ten sposób, że każda ze stron sporu wskazuje Zarządowi w terminie 14 dni dwóch członków jako sędziów. Wskazani wybierają większością głosów przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego. W przypadku równej liczby głosów decyduje losowanie.
3. Rozstrzygnięcia Sądu Koleżeńskiego zapadają w obecności wszystkich jego członków zwykłą większością głosów. Przy rozstrzyganiu sporów sędziowie kierują się własną wiedzą i sumieniem. Rozstrzygnięcia Sądu Koleżeńskiego w ramach Towarzystwa są ostateczne.

§  16. Rozwiązanie Towarzystwa

1. Dobrowolne rozwiązanie Towarzystwa może nastąpić tylko na specjalnie w tym celu zwołanym nadzwyczajnym Walnym Zebraniu i tylko większością 2/3 oddanych ważnych głosów.
2. To Walne Zebranie ma postanowić o likwidacji Towarzystwa. W przypadku rozwiązania Towarzystwa lub ustania dotowanego celu Towarzystwa, majątek jego nie może być w jakiejkolwiek formie przekazany jego członkom, lecz wyłącznie wykorzystany na cele społecznie użyteczne w sensie § 34 ff BAO.
3. Ostatni Zarząd zawiadamia pisemnie odpowiednie władze administracyjne o rozwiązaniu Towarzystwa.

Wiedeń, sierpień 2015 r.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vereinsstatuten

des Polnischen Turnvereins „Sokol Polski 1896“
in Österreich


§ 1. Name, Sitz und Tätigkeitsbereich


 1. Der Verein führt den Namen: Polnischer Turnverein „Sokol Polski 1896“ in Österreich, ins Polnische übersetzt: Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokol Polski 1896“ w Austrii. Der Verein verwendet auch den verkürzten Namen: Sokol Polski 1896 (deutsch) bzw. Sokol Polski 1896 (polnisch).
 2. Er hat seinen Sitz in Wien und erstreckt seine Tätigkeit auf ganz Österreich.
 3. Die Errichtung von Zweigvereinen (Falkennester / Sokolnester) in allen Bundesländern von Österreich ist beabsichtigt.
 4. Der Verein ist ordentliches Mitglied der österreichischen und ausländischen Dachs – und Koalitionsorganisationen, dessen Tätigkeit in der Übereinstimmung mit den Werten und Zielen des Vereinstatutes bleibt.

§ 2. Zweck des Vereins

 1. Der Verein, dessen Tätigkeit nicht auf Gewinn gerichtet ist, bezweckt:
  1. Führung der patriotisch-erzieherischen Tätigkeit,
  2. Erhaltung und Förderung der körperlichen und geistigen Leistungsfähigkeit der Vereinsmitgliedern und seinen Sympathisanten durch Ausübung des Sports aller Arten,
  3. Beratung und Unterstützung der Vereinsmitglieder in allen Belangen des Sports im Fitness- und Gesundheitsbereich bis hin zum Leistungssport.
  4. Erhaltung der Fähigkeit der Polen zur Gesellschaftsarbeit unter den Polen in Österreich,
  5. Förderung und das Unternehmen jeglicher Formen der Gesellschafts-, Kultur-, Bildungs-, Forschungs- und Verlagstätigkeiten,
  6. Pflege der polnischen Sprache und des Gemeinschaftsleben unter den Mitgliedern und Sympathisanten des Vereins, als auch die Entwicklung verschiedener Formen der gegenseitigen Hilfe und Solidarität,
  7. Verbreitung der polnischen und slawischen Tradition und Ideen der Sokolbewegung,
  8. Vertretung der Interessen der Polen in Österreich,
  9. Eintreten für die Interessen und den guten Ruf der Polen in Österreich,
  10. Förderung jegliche Formen der Aktivitäten, die noch erfolgreichere Zusammenarbeit und Zusammenleben der Österreicher und der Polen in Österreich und im Ausland ermöglicht,
  11. Führung der karitativen Tätigkeit,
  12. Zusammenarbeit mit den inländischen und ausländischen Organisationen, die ideennahe Tätigkeiten betreiben,
  13. Erschaffung einer selbständigen, starken Finanzbasis durch die Entstehung und Führung der Leihkassen oder die Initiierung jeglicher Wirtschafts- und Finanzunternehmen im Sinne §§ 34 ff BAO, sowohl in Österreich als auch im Ausland.
 2. Der Verein stützt seine Tätigkeit auf Ideen und Tradition der polnischen und slawischen Sokolbewegung, auf katholische Konfession und Soziallehre, polnische nationale Geschichte, Werte, Kultur und Tradition. Der Verein strebt sowohl die Erhaltung des polnischen Nationalbewusstseins unter seinen Mitgliedern und Sympathisanten an, als auch die Förderung der würdigen und erfolgreichen Integration der Polen in die österreichische Gesellschaft.
 3. Der Polnische Turnverein „Sokol Polski 1986“ nimmt in Österreich Bezug auf den Polnischen Turnverein „Sokol Polski“ in Wien, der am 15.02.1896 gegründet worden war (Vereinskataster, Nö Reg. 104/3a, Gruppe XVI Post-Nr. 174) und durch die deutschen Nationalsozialisten im Jahr 1938 mit Gewalt aufgelöst wurde. Der Verein ist ein Erbe dieser Organisation, übernimmt seine Errungenschaften und setzt diese Tradition fort.
Der Verein bewährt das ausschließliche Recht auf den Vereinsnamen „Sokol Polski“ bzw. „Sokol“ in Österreich.
Die Sokolbewegung wurde auch in kommunistischem Polen in den Jahren 1944 – 1988 aus politischen Gründen aufgelöst und verfolgt. Im Jahr 2000 nahm Polnischer Turnverein „Sokol Polski“ in Wien seine historische Tätigkeit unter dem Namen Polnischer Turnverein „Sokol Polski“ in Österreich wieder.
Im Jahr 2015 ändert er seinen Namen auf Polnischer Turnverein „Sokol Polski 1896“ in Österreich.
 1. Der Verein bleibt in Verbindung mit der Seelsorge der Polnischen Katholischen Mission in Österreich.
 2. Der Verein hat eigenen Kaplan der römisch-katholischen Konfession.
 3. Der Verein hat den Vereinssitz im Polnischen Haus, 1030 Wien, Boerhaavegasse 25
 4. Der Verein verwendet die Fahne nach dem eingeführten Muster, als auch das Siegel mit dem Emblem von Falken im Flug auf weiß-rotem Feld. Der Verein bewährt das Recht auf diese Fahne und diesen Siegel.
 5. Der Verein ist ein überparteiischer Verein.
§ 3. Mittel zur Erreichung des Vereinzwecks

 1. Der Vereinszweck soll durch die in Abs. 2 und 3 angeführten Tätigkeiten ideellen und materiellen Mittel erreicht werden.
 2. Als ideelle Mittel dienen vor allem: sportliche Betätigungen, sportlicher Wettbewerb, Sportlager, Ferienlager, Ausflüge, Wanderungen, allgemeine Veranstaltungen, Schulungen, Kurse, Vorträge, Versammlungen, Diskussions- und Informationstreffen, Pilgerfahrten, gesellige Zusammenkünfte, Teilnahme an den Gottesdiensten, Beschaffung von Arbeits- und Informationsmaterial, Organisation der öffentlichen Auftritte jeglicher Art oder die Teilnahme an solchen, Herausgabe eigener Publikationen, Herausgabe eines Mitteilungsblattes bzw. einer Zeitung / Zeitschrift und Verlagstätigkeit anderer Art, Führung eigener Internetseite und anderer Internetaktivitäten, jegliche Informationenbearbeitung sowie Forschungstätigkeiten, Gründung und Führung eigener Bibliothek, Führung eigener Wirtschaft- und Finanztätigkeit für gemeinnützige Zwecke, Anstellung und Entlassung der Angestellten, Führung eigenes Büro und Archivs, Gründung und Nutzung eigenes Vereinssitzes.
 3. Die erforderlichen materiellen Mittel sollen aufgebracht werden durch: Beitrittsgebühren, Mitgliedsbeiträge, Erträgnisse aus Veranstaltungen, Gewinne von eigener Wirtschafts- und Finanztätigkeit, Spenden, Vermächtnisse und sonstige Zuwendungen.

§ 4. Arten der Mitgliedschaft

Die Mitglieder des Vereins gliedern sich in:
 1. Ordentliche Mitglieder sind jene volljährige Personen, die sich zum christlichen Glauben bekennen, christliche und patriotische Werte im privaten und gesellschaftlichen Leben verwirklichen, sich mit den Ideen und Tradition der polnischen und slawischen Sokolbewegung voll identifizieren, sich loyal, engagiert und zuverlässig an der Vereinsarbeit beteiligen. Bei der Aufnahme einen Vereinsmitglieder ist schriftliche Empfehlung der zwei ordentlichen Vereinsmitglieder verlangt.
 2. Außenordentliche Mitglieder sind solche, die Vereinsarbeit fördern bzw. Sport in seinen Sektionen betreiben.
 3. Ehrenmitglieder sind Personen durch deren Tätigkeit oder Hilfe dem Verein besonderer Nutzen kommt.

§ 5. Erwerb der Mitgliedschaft

 1. Mitglieder des Vereins können alle physischen sowie juristischen Personen werden.
 2. Über die Aufnahme von ordentlichen und außerordentlichen Mitgliedern entscheidet der Vorstand endgültig. Die Aufnahme kann ohne Angabe von Gründen verweigert werden.
 3. Die Ernennung zum Ehrenmitglied erfolgt auf Antrag des Vorstands durch die Generalversammlung.
 4. Vor Konstituierung des Vereins erfolgt die vorläufige Aufnahme von Mitgliedern durch den Proponenten. Diese Mitgliedschaft wird erst mit Konstituierung des Vereins wirksam.
§ 6. Beendigung der Mitgliedschaft

 1. Die Mitgliedschaft erlischt durch den Tod (bei juristischen Personen durch Verlust der Rechtspersönlichkeit), durch freiwilligen Austritt, durch Streichung und durch Ausschluss.
 2. Der Austritt ist jederzeit möglich, muss aber dem Vorstand mindestens einen Monat vorher mitgeteilt werden.
 3. Die Streichung eines Mitglieds kann der Vorstand vornehmen, wenn dieses trotz Mahnung länger als drei Monate mit der Zahlung der Mitgliedsbeiträge im Rückstand ist. Die Verpflichtung zur Zahlung der fällig gewordenen Mitgliedsbeiträge bleibt hiervon unberührt.
 4. Der Ausschluss eines Mitglieds aus dem Verein kann vom Vorstand wegen grober Verletzung der Mitgliedspflichten, wegen des Handelns zu Vereins Schaden und wegen unehrenhaften Verhaltens verfügt werden. Gegen den Ausschluss ist die Berufung an die Generalversammlung zulässig bis zu deren Entscheidung die Mitgliedschaftsrechte ruhen.
 5. Die Aberkennung der Ehrenmitgliedschaft kann aus den im Absatz 4. genannten Gründen von Generalversammlung über Antrag des Vorstandes beschlossen werden.

§ 7. Rechte und Pflichte der Mitglieder
 1. Die Mitglieder sind berechtigt an allen Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen und die Einrichtungen des Vereins zu beanspruchen. Das Stimmrecht in Generalversammlung sowie das aktive und passive Wahlrecht stehen nur den ordentlichen Mitgliedern zu.
 2. Die ordentlichen Mitglieder sind verpflichtet die administrativen, organisatorischen und konzeptuellen Vereinstätigkeiten mit der gebotenen Regelmäßigkeit nachzukommen.
 3. Die Mitglieder sind verpflichtet die Interessen des Vereins nach Kräften zu fördern und alles unterlassen, wodurch das Ansehen und der Zweck des Vereins Schaden erleiden könnte. Sie haben die Vereinsstatuten und Beschlüsse der Vereinsorgane zu beachten.


§ 8. Vereinsorgane

 1. Organe des Vereins sind: die Generalversammlung, der Vorstand, die Rechnungsprüfer und das Schiedsgericht..

§ 9. Die Generalversammlung

 1. Die ordentliche Generalversammlung findet alljährlich innerhalb von drei Monaten nach Beginn des Kalenderjahres.
 2. Eine außerordentliche Generalversammlung findet auf Beschluss des Vorstandes, der ordentlichen Generalversammlung oder auf schriftlichen Antrag von mindestens einem Drittel der ordentlichen Mitglieder oder auf Verlangen der Rechnungsprüfer binnen drei Wochen statt.
 3. Sowohl zu den ordentlichen, wie auch zu der außenordentlichen Generalversammlung werden alle Mitglieder mindestens zwei Wochen vor dem Termin schriftlich vom Vorstand unter Angabe der Tagesordnung eingeladen.
 4. Anträge zur Generalversammlung sind mindestens drei Tage vor dem Termin der Generalversammlung beim Vorstand schriftlich einzureichen.
 5. Gültige Beschlüsse, ausgenommen solche über einen Antrag auf Einberufung einer außenordentlichen Generalversammlung können nur zur Tagesordnung gefasst werden.
 6. Bei der Generalversammlung sind alle Mitglieder teilnahmeberechtigt. Stimmberechtigt sind nur die ordentlichen Mitglieder. Jedes Mitglied hat eine Stimme. Juristische Personen werden durch einen Bevollmächtigten vertreten. Die Übertragung des Stimmrechtes auf ein anderes Mitglied, im Wege einer schriftlichen Bevollmächtigung, ist zulässig.
 7. Die Generalversammlung ist bei Anwesenheit der Hälfte aller stimmberechtigten Mitglieder bzw. ihrer Vertreter beschlussfähig. Ist der Generalversammlung zur festgesetzten Stunde nicht beschlussfähig, so findet die Generalversammlung fünfzehn Minuten später mit derselben Tagesordnung statt. Diese Generalversammlung ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der Erschienenen beschlussfähig.
 8. Die Wahlen und die Beschlussfassungen in der Generalversammlung erfolgen in der Regel mit einfacher Stimmenmehrheit. Beschlüsse mit denen das Statut des Vereins geändert oder der Verein aufgelöst werden soll, bedürfen jedoch einer qualifizierten Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen gültigen Stimmen.
9. Den Vorsitz in der Generalversammlung führt der Obmann, in dessen Verhinderung,
sein Stellvertreter. Wenn auch dieser verhindert ist, so führt das an Jahren älteste
anwesende Vorstandsmitglied, der Vorsitz.

§ 10. Aufgaben der Generalversammlung


Der Generalversammlung sind folgende Aufgaben vorbehalten:

 1. Entgegennehmen und Genehmigung des Rechenschaftsberichtes und des Rechnungsabschlusses.
 2. Beschlussfassung über den Voranschlag.
 3. Bestellung und Enthebung der Mitglieder des Vorstandes und der Rechnungsprüfer.
 4. Festsetzung der Höhe der Beitrittsgebühr und der Mitgliedsbeiträge für ordentliche und außerordentliche Mitglieder.
 5. Entscheidung über Berufung gegen Ausschlüsse von Mitgliedschaft.
 6. Beschlussfassung über Statutenänderungen und Anschlüsse von Mitgliedschaft..
 7. Beratung und Beschlussfassung über sonstige auf der Tegesordnung stehende Fragen.

§ 11. Der Vorstand

 1. Der Vorstand besteht aus drei bis sechs Mitgliedern und zwar aus dem Obmann, dessen Stellvertreter, dem Schriftführer, dem Kassier und zwei Beiräte.
 2. Der Vorstand, der von der Generalversammlung gewählt wird, hat bei Ausscheiden eines gewählten Mitglieds an seine oder bei Bedarf auf eine freie Stelle das Recht ein anderes wählbares Mitglied zu kooptieren, wozu die nachträgliche Genehmigung in der nächstfolgenden Generalversammlung einzuholen ist.
 3. Die Funktionsdauer des Vorstandes beträgt vier Jahre. Auf jeden fall währt sie bis zur Wahl eines neuen Vorstandes. Ausgeschiedene Vorstandsmitglieder sind wieder wählbar.
 4. Der Vorstand wird vom Obmann, bei Verhinderung von seinem Stellvertreter, schriftlich oder mündlich einberufen.
 5. Der Vorstand ist beschlussfähig wenn alle seine Mitgliedereingeladen wurden und mindestens die Hälfte von ihnen anwesend ist.
 6. Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.
 7. Den Vorsitz führt dem Obmann, bei Verhinderung sein Stellvertreter. Ist auch dieser verhindert obliegt der Vorsitz dem an Jahren ältesten anwesenden Vorstandsmitglied.
 8. Außer durch Tod und Ablauf der Funktionsperiode erlischt die Funktion eines Vorstandmitgliedes durch Enthebung und Rücktritt.
 9. Die Generalversammlung kann jederzeit den gesamten Vorstand oder einzelne seiner Mitglieder entheben.
 10. Die Vorstandsmitglieder können jederzeit schriftlich ihren Rücktritt erklären. Die Rücktritterklärung ist an den Vorstand, im Falle des Rücktrittes des gesamten Vorstandes, an die Generalversammlung zu richten. Der Rücktritt wird erst mit Wahl bzw. Kooptierung eines Nachfolgers wirksam.

§ 12. Aufgaben des Vorstandes

Dem Vorstand obliegt die Leitung des Vereins. Ihm kommen alle Aufgaben zu, die nicht durch Statuten einem anderen Vereinsorgan zugewiesen sind. In seinen Wirkungsbereich Fallen insbesondere folgende Angelegenheiten:
1. Erstellung des Jahres Voranschlages, sowie Abfassung des Rechenschaftsbereichs und
des Rechnungsabschlusses.
 1. Vorbereitung der Generalversammlung.
 2. Einberufung der ordentlichen und außenordentlichen Generalversammlung.
 3. Verwaltung des Vereinsvermögens.
 4. Aufnahme, Ausschluss und Streichung von Vereinsmitgliedern.
 5. Information der Mitglieder über Tätigkeit und finanzielle Gebarung des Vereins in den Generalversammlungen.
 6. Aufnahme und Kündigung von Angestellten des Vereins.

§ 13. Besondere Obliegenheiten einzelner Vorstandsmitglieder

 1. Der Obmann ist das höchste Leitungsorgan. Ihm obliegt die Vertretung des Vereins, insbesondere nach außen, gegenüber Behörden und dritten Personen. Er führt den Vorsitz in der Generalversammlung und im Vorstand. Bei Gefahr im Verzug, ist er berechtigt auch in der Angelegenheiten, die in den Wirkungsbereich der Generalversammlung oder des Vorstandes fallen, unter eigener Verantwortung selbstständig Anordnungen zu treffen; diese bedürfen jedoch nachträglicher Genehmigung durch das Generalversammlung und das zuständige Vereinsorgan.
 2. Der Schriftführer hat den Obmann bei der Führung der Vereinsgeschäfte zu unterstützen. Ihm obliegt die Führung der Protokolle der Generalversammlung und des Vorstandes.
 3. Der Kassier ist die ordnungsgemäße Geldbahrung des Vereins verantwortlich.
 4. Schriftliche Ausfertigungen und Bekanntmachungen des Vereins, insbesondere den Verein verpflichtende Urkunden, sind vom Obmann und vom Schriftführer, sofern sie jedoch Geldangelegenheiten betreffen, vom Obmann und vom Kassier gemeinsam zu unterfertigen.
 5. Im Falle der Verhinderung tritt an die Stelle des Obmanns sein Stellvertreter. An die Stelle des Schriftführers und des Kassiers tritt der Beirat.

§ 14. Die Rechnungsprüfer

 1. Die drei Rechnungsprüfer werden von der Generalversammlung auf Dauer von vier Jahren gewählt. Eine Wiederwahl ist möglich.
 2. Den Rechnungsprüfern obliegen die laufende Geschäftskontrolle und die Überprüfung des Rechnungsabschlusses. Sie haben der Generalversammlung über das Ergebnis der Überprüfung zu berichten.
 3. Im Übrigen gelten für Rechnungsprüfer die Bestimmungen des § 11 Abs. 3., 8., 9. und 10. sinngemäß.

§ 15. Das Schiedsgericht

 1. In allen aus dem Vereinverhältnis entstehenden Streitigkeiten entscheidet das
Schiedsgericht.
 1. Das Schiedsgericht setzt sich aus fünf ordentlichen Vereinsmitgliedern zusammen. Es wird derart gebildet, dass jeder Streitteil innerhalb von Vierzehn Tagen dem Vorstand zwei Mitglieder als Schiedsrichter namhaft macht. Diese wählen mit Stimmenmehrheit einen Vorsitzenden des Schiedsgerichtes. Bei Stimmengleichheit entscheidet unter Vorgeschlagenen das Los.
 2. Das Schiedsgericht fällt seine Entscheidung bei Anwesenheit aller seiner Mitglieder mit einfacher Stimmenmehrheit. Es entscheidet nach dem bestem Wissen und Gewissen. Seine Entscheidungen sind vereinsintern endgültig.

§ 16. Auflösung des Vereins

 1. Die freiwillige Auflösung des Vereins kann nur in einer zu diesem Zweck einberufen außenordentlichen Generalversammlung und nur mit Zweidrittelmehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen beschlossen werden.
 2. Diese Generalversammlung hat auch über die Liquidation zu beschließen. Das im Falle der Auflösung oder bei Wegfall des begünstigten Vereinszweckes allenfalls vorhandene Vereinsvermögen darf in keiner wie auch immer gearteter Form den Vereinsmitgliedern zugute kommen, sondern ausschließlich und zur Gänze für gemeinnützige Zwecke im Sinne §§ 34 ff BAO zu verwenden.
 3. Der letzte Vereinsvorstand hat die freiwillige Auflösung der Vereinsbehörde schriftlich anzuzeigen.


Wien, August 2015 r.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz