poniedziałek, 10 kwietnia 2017

List otwarty PTG „Sokół Polski 1896” w Austrii do Zarządu Forum Polonii - Wspólnoty Polskich Organizacji w Austrii

Otwarty apel Sokoła Polskiego 1896 w Austrii do Zarządu Forum Polonii w Austrii o zajęcie stanowiska w sprawie przyjęcia patriotycznych organizacji polonijnych działających w Austrii do Forum Polonii na prawach członka zwyczajnego.


Do Zarządu Forum Polonii – Wspólnoty Polskich Organizacji w Austrii
Boerhaavegasse 25/5
A-1030 Wien

Szanowna Pani Teresa Kopeć, Prezes Forum Polonii w Austrii,
Szanowni członkowie Zarządu Forum Polonii w Austrii

Informujemy Zarząd Forum Polonii w Austrii, że wbrew obowiązującemu w Austrii prawu o stowarzyszeniach nasze Towarzystwo nie otrzymało od Zarządu F.P. do dnia 09.08.2018 pisemnej odpowiedzi w sprawie wniosku o przyjęcie Sokoła Polskiego do F.P. na prawach członka zwyczajnego, mimo upływu blisko dwudziestu miesięcy od daty jego złożenia w dniu 5 stycznia 2017. Przypominamy, że żądaliśmy odpowiedzi uwiarygodnionej, z załączoną kopią odnośnej uchwały Zarządu F.P. opatrzonej podpisami co najmniej dwóch uprawnionych członków Zarządu F.P, czyli zgodnie z prawem o stowarzyszeniach z podpisami prezesa i sekretarza.

Sokół Polski 1896 czeka na oficjalne, pisemne, zgodne z prawem i z dobrymi obyczajami obowiązującymi w działalności społecznej, zajęcie stanowiska przez Zarząd F.P. w sprawie wniosku S.P.1896 z dnia 05.01.2017 o przyjęcie Towarzystwa do F.P. na prawach członka zwyczajnego.

Tak długie oczekiwanie, któremu towarzyszą niepokojące zachowania Zarządu Forum Polonii zmusza nas do upublicznionej reakcji. Ten otwarty apel jest tego wyrazem.


Przypominamy, że krótko po zgłoszeniu akcesu do F.P. przez nasze Towarzystwo, akcesyjne wnioski złożyły do F.P. inne zarejestrowane, poważane, aktywne organizacje polonijne działające w Austrii, odpowiednio: w dniu 03.02.2017 Polsko-Austriacki Klub Informacji i Kultury „Sierpień’ 80, Stowarzyszenie Polskich Rodzin Katolickich w Austrii, Stowarzyszenie „WIN” – Wiedeńska Inicjatywa Narodowa i 22.02.2017 Stowarzyszenie „SIPPA-Swiatowe Igrzyska Polonijne-Polonia Austria”.

Dlaczego teraz one to uczyniły, w sytuacji gdy Forum Polonii istnieje od 1991. r ?

Sokół Polski 1896 w Austrii (zał. w Wiedniu w 1896 r.), obok Związku Polaków w Austrii „Strzecha” (zał. w Wiedniu w 1894), należy do najstarszych organizacji polonijnych dotąd działających w Austrii. Towarzystwo zgłosiło wniosek akcesyjny do F.P. po raz pierwszy w 2000 r. i czekało na przyjęcie do niego zaledwie kilkanaście dni, bez żadnych wstępnych warunków i utrudnień z jego strony,
Ten fakt miał miejsce w okresie działalności F.P. w którym działało ono w duchu pokoju społecznego i w oparciu o zasady społeczne jego założycieli. Jego głównym celem było jednoczenie Polonii w Austrii i wspieranie organizacji członkowskich przy poszanowaniu ich tożsamości ideowo-społecznej i organizacyjnej suwerenności. Organizacje polonijne skupione w F.P obejmowały szerokie spektrum ideowo-społeczne, w którym swoje miejsce znalazły i aktywnie działały również organizacje lewicowe, jak np. Stowarzyszenie Polskich Sportowców pod nieprzerwaną od tamtego czasu do dzis prezesurą p. Andrzeja Lecha.
Przez okres pierwszych lat istnienia Forum Polonii, do r. mniej wiecej 2007 , spełniało jeśli nie bardzo dobrze to bezdyskusyjnie poprawnie swoją funkcję reprezentacyjną i wspierajacą życie społeczne Polonii w Austrii. Był to dla Towarzystwa najlepszy okres w jego działalności. Proszę zapoznać sie ze sprawozdaniem z działalności Towarzystwa za lata 2000-2017 zamieszczonym na stronie internetowej:http://sokolwieden.blogspot.co.at/

Forum Polonii zrzeszało wówczas kilkadziesiąt aktywnych, znaczących organizacji polonijnych, miało ono też swojego kapelana. Posiadało ono dobrą ocenę w Polonii austriackiej, z jego głosem liczono sie w Austrii, w Polsce i w Polonii na świecie. Z perspektywy naszego Towarzystwa F.P. było w tym czasie organizacją polonijną z jaką patriotycznie zorientowani rodacy mogli się identyfikować.
Ta największa polonijna organizacja federacyjna szanowała tradycyjne polskie wartości i wiarę. Wyrazem tego była przynależność do F.P. organizacji katolickich działających przy Polskiej Misji Katolickiej w Austrii, przykładowo: Stowarzyszenia Polskich Księży w Austrii, Stowarzyszenia Polskich Rodzin Katolickich w Austrii, Rady Laikatu przy P.M.K., czy zasłużonego dla Polonii austriackiej Chóru „Gaudete”.

Niestety sytuacja w F.P. od ok. 2007 r. zmieniła się pod presją sił lewicowo – liberalnych, które mocniej uaktywniły p. Andrzeja Lecha, prezesa F.P. (prezes F.P. w okresie 2001-2012). Od tego czasu aż do roku 2012 prezes F.P. i jego poplecznicy (zarówno z F.P. jak i z zewnątrz), jak przystało na konsekwentnych „rewolucjonistów” (czyli aktywnych przeciwników tradycji patriotycznych, religijnych i narodowych), rozpoczęli proces eliminacji z Forum Polonii organizacji polonijnych „niewygodnych” ich orientacji społeczno – politycznej. Proces „oczyszczania” F.P. z „wrogich elementów” rozpoczęto dokonując zmian w Statucie F.P. naruszając przy tym „karalnie” prawo austriackie i dobre obyczaje. Jak to się odbyło relacjonował obszernie ale bezskutecznie na Walnym Zjeździe F.P. w 2007 r. dh Lech Krawczyk, prezes Sokoła w Wiedniu, który był członkiem 5-cio osobowej Komisji Statutowej, która miała przygotować propozycje zmian w Statucie F.P..
Propozycje przygotowało dwoje członków Komisji Statutowej, poza wiedzą pozostałych członków tejże Komisji, z rażącym naruszeniem także innych norm prawa, w porozumieniu z prezesem Andrzejem Lechem, a w skandalicznych okolicznościach ustawieni przez niego wyborcy przegłosowali je na Walnym Zjeździe F.P. w 2007 r.. Tych działaczy, którzy w sposób „rewolucyjny” zdobyli i poszerzyli swoją władzę w F.P. wspierała „zlewicowana” Ambasada R.P. w Wiedniu.
Od tego czasu w Polonii austriackiej funkcjonuje określenie na środowisko Forum Polonii: „Polonia ambasadzka”, w odróżnieniu od pozostałej, zmarginalizowanej organizacyjnie części Polonii.
Towarzystwo niegodząc sie na przekształcenie F.P. w organizację czysto lewicową nie miało wyjścia i opuściło F.P. Przez następne kilka lat większość organizacji polonijnych o orientacji patriotycznej odeszło z F.P. Ten proces w zasadzie trwa do dziś.

Obecnie Forum Polonii w Austrii jest cieniem tej organizacji federacyjnej jaką było do r. 2007, a mimo to jest nadal wspierane i popierane przez polskich podatników (zapewne bez ich wiedzy i aprobaty) i przez polski rząd, jak w okresie gdy było organizacją demokratyczną i propolską. Jest to tym bardziej zdumiewające i oburzające, że w przekonaniu członków Zarządu Sokoła Polskiego 1896 Forum Polonii w wersji lewicowej prowadzi działalność antypolską polegającą na zwalczaniu organizacji patriotycznych i religijno-społecznych. Sprawa w której apelujemy jest tego jaskrawym, aktualnym przykładem.


Wracając do teraźniejszości.
Krótko po Zjeździe Sprawozdawczym F.P., który odbył się 04.03.2017, p. Teresa Kopeć, aktualna prezes F.P. (następczyni p. Andrzeja Lecha z jego „nadania” na stanowisku prezesa F.P. od 2012 r. do dziś), przysłała Towarzystwu odpowiedź o treści, dacie i porze (11.03.2017, godź. 13.04) identycznej pod każdym względem jak te, które otrzymały pozostałe w/w organizacje polonijne składające akces do F.P. (oprócz zmiany w nazwie organizacji).

Poniżej podajemy w całości odpowiedź prezes F.P.. Cytujemy:

Szanowny Panie

Z przykrością informuję, że decyzją Zarządu Forum Polonii z dn. 19.02.17, Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół Polski 1896” w Austrii nie zostało przyjęte w poczet organizacji członkowskich Wspólnoty Polskich Organizacji  w Austrii Forum Polonii. Obradujący w powyższym dniu Zarząd Forum Polonii skierował Pana wniosek do konsultacji przez Walny Zjazd Sprawozdawczy Forum Polonii obradujący w dn. 04.03.17.
Decyzja Walnego Zjazdu Sprawozdawczego Forum Polonii w powyższej kwestii jest negatywna.
W najbliższym czasie prześlemy Panu uzasadnienie tej decyzji.

Łączę pozdrowienia

Teresa Kopeć
Prezes Forum Polonii”

Trudno jest racjonalnie zinterpretowć tę odpowiedź gdyż budzi ona nasze silne oburzenie. Ta odpowiedź wskazuje jednak jednoznacznie, że osoby sterujące F.P. podejmują decyzję ideologiczną w odnośnej sprawie, a nie zróżnicowaną merytorycznie i dopasowaną do poszczególnego wniosku. Prymitywne jest manipulacyjne rozdzielenie decyzji i jej uzasadnienia. Uzasadnienie odmowy pewnie nigdy się nie pojawi bo jak np. uzasadnić odmowę przyjęcia do F.P. Stowarzyszenia Polskich Rodzin Katolickich w Austrii. Nawet inteligentny „oficer prowadzący” mocno nienawidzący chrześcijan miałby z tym trudność.
Mimo upływu lat każdy Zarząd F.P. po objęciu pełni władzy w tej organizacji drogą „rewolucyjną” w 2007 r. dalej w ten sam sposób nią kieruje. Analogia jest naszym zdaniem uzasadniona. Towarzystwo winno otrzymać odpowiedź na złożony wniosek najpóżniej w miesiąc od daty jego złożenia , czyli licząc od 05.01.2017. najpóźniej na początku lutego br.
S.P. 1896 zgodnie z austriackimi przepisami o stowarzyszeniach miałby w przypadku posiadania pisemnej odmowy możliwość i prawo by w przepisanym i dostępnym jeszcze czasie złożyć odwołanie od odmownej decyzji Zarządu F.P. do Walnego Zjazdu F.P., który miał się odbyć 04.03.2017. Rozmyślnie tego niezrobiono, czyli nie udzielono nam odpowiedzi w zwyczajowym terminie i nie zakomunikowano nam decyzji F.P. z dnia 19.02.2017 , a więc przed terminem Walnego Zjazdu F.P. (04.03.2017), zapewne po to by uniemożliwić nam inną formę protestu na w/w Zjeździe lub poza nim.
Prawo austriackie (czyli Statut F.P.) nie przewiduje konsultacji na Walnym Zjeździe F.P.w takiej sprawie i w taki sposób jak to wymyśliła p. T. Kopeć wraz ze swoimi poplecznikami. Cytujemy ze Statutu F.P. :

§ 5 Nabycie członkostwa
  1. Organizacja ubiegająca się o członkostwo zwyczajne lub nadzwyczajne składa deklarację do Zarządu Forum, który decyduje o jej przyjęciu. W przypadku odmowy przyjęcia do Forum, składającym przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zjazdu lub Rady Prezesów, w zależności od tego, które obraduje wcześniej. Decyzja Walnego Zjazdu jest w każdym przypadku ostateczna“


Nie ma innego zapisu w Statucie F.P. , który reguluje tę sprawę. Jest tylko dobra lub zła wola polityczna. W tym wypadku rozstrzygajace było „rewolucyjne” działanie z precyzyjnym zidentyfikowaniem wroga społecznego. Sokół Polski 1896 w Austrii został tak zaszeregowany i „rozpracowany”.
Pozostałe organizacje polonijne podobnie. List p. prezes F.P. do naszego Towarzystwa z dn., 11.04.2017 przesłany w dziwacznej formie, cytowany wyżej, będący dotąd jedyną reakcją na odnośny wniosek Towarzystwa, nie ma jakiegokolwiek prawnego znaczenia. Ewentualnie nadaje się do zaskarżenia. Nawet zakładając, że wzmiankowane zebranie Zarządu F.P. odbyło się rzeczywiście w podanym terminie (19.03.2017) i rozpatrywało odnośne wnioski (należy pamiętać, że Sokół Polski 1896 wnioskował o prawie miesiąc wcześniej od pozostałych organizacji, a w przypadku organizacji SIPPA –Swiatowe Igrzyska Polonijne nawet o niecałe dwa miesiące wcześniej) to budzi zdziwienie brak etycznej i odpowiedzialnej reakcji ze strony działaczy i organizacji skupionych w F.P. na zaistniałą sytuację. To bardzo zasmucające, nawet jeśli uwzględni się, że w F.P. pozostały jedynie organizacje spolegliwe wobec p. prezes F.P. i jej zauszników. Okazało się, że oportunizm wobec lewicowego kierownictwa F.P. za wszelką cenę (a nawet bez ceny!) jest tak samo wieczny jak Lenin! Używamy tutaj pojecia „lewicowego” pejoratywnie, nie tylko w znaczeniu ideowym (co ma w tym przypadku swoje sprawdzalne uzasadnienie) ale przede wszystkim na określenie zachowania władz F.P. jako niedemokratycznego, antypolskiego, antyreligijnego, typowego dla tej formacji społecznej szczególnie wówczas gdy obejmuje władzę. Stwarzane pozory, że jest inaczej są według naszego doświadczenia jedynie zachowaniem taktycznym.
Mamy prawo, a nawet obowiązek, by o zaistniałej sytuacji poinformowć odpowiednie władze państwowe i kościelne oraz opinię publiczną w imię dobra działaczy i organizacji polonijnych, naszych dzieci i następnych pokoleń, w imię zasady: „Jestem Polakiem i polskie mam obowiązki”. W organizacjach, które zgłosiły akces do Forum Polonii jest wielu działaczy, którzy do r. 2007 pełnili różne odpowiedzialne funkcje we władzach statutowych Forum Polonii, jak np. p. inż. Piotr Radowski, prezes F. P. w latach 1999-2001. Również i prezes S.P. 1896, dh Lech Krawczyk był w dwóch różnych kadencjach skarbnikiem i sekretarzem F.P. Ci ludzie i ich środowiska współkształtowali tę federacyjną organizację polonijną. Takich działaczy i organizacji , które mają ogromne zasługi dla F.P. i chcą powrócić do F.P. by móc dzięki temu skutecznie działać jest więcej. Mają oni do tego pełne moralne i społeczne prawo.
Wielką społeczną krzywdą jest odmowa (czy „sondażowa” F.P. ???) ponownego przyjęcia do F.P. tych organizacji, które ofiarnie i z pobudek patriotycznych pracowały w ramach F.P. dla Polonii austriackiej i wycofały się z niej na znak protestu wobec społecznej niegodziwości której nie mogli zapobiec. Chodzi tutaj o organizacje: Klub Sierpien’ 80, Stowarzyszenie Polskich Rodzin Katolickich w Austrii, Sokół Polski 1896.
Od Zarządu Forum Polonii żądamy by w duchu pojednania i integracji Polonii austriackiej na nowo podjął współpracę w ramach Forum Polonii z wszystkimi organizacjami polonijnymi które wyrażą wolę wspólnego działania w polonijnej organizacji federacyjnej, która została powołana do realizacji tego właśnie celu. Pierwszym krokiem w tym kierunku winno być pilne i zgodne z prawem pozytywne rozpatrzenie wniosków 5-ciu organizacji polonijnych o przyjęcie ich do F.P..
Zastosowana przez Zarząd F.P. procedura przyjmowania nowych organizacji do F.P., opisana w tym apelu, była według Towarzystwa niezgodna z austriackim prawem o stowarzyszeniach, czyli nieważna. Według prawa wnioski odnośnych organizacji są aktualne i winny być rozpatrzone na najbliższym zebraniu Zarządu F.P. zorganizowanym po Walnym Zjeździe Sprawozdawczym F.P, który odbył się 04.03.2017.
Jeśli tak się nie stanie będziemy uważać obecne władze F.P., z p. prezes Teresą Kopeć na czele, za nieodpowiedzialne społecznie i dalej działające celowo, konsekwentnie na szkodę Polonii austriackiej jako całości i na szkodę polskiej racji stanu. A to nie powinno pozostać bez reakcji polskich władz i obywateli. Towarzystwo przy dalszym nieprzyjaznym zachowaniu F.P. wobec patriotycznej części Polonii austriackiej oczekuje od aktualnego Zarządu F.P. honorowej dymisji w imię ochrony nadrzędnych interesów Polonii austriackiej i pokoju społecznego.
Towarzystwo zwraca się również do organizacji sokolich w Polsce i na świecie o przyjęcie do wiadomości informacji o zaistniałej sytuacji i o każdą możliwą reakcję solidarności z Towarzystwem i z pozostałymi organizacjami polonijnymi w w/w sprawie.
Z sokolimi pozdrowieniami
Za zgodą i w imieniu
Zarządu PTG Sokół Polski 1896 w Austrii
Mgr. Lech Krawczyk, Prezes Sokoła Polskiego 1896 w Austrii

Przypominamy, że brak zgodnej z prawem austriackim o stowarzyszeniach odpowiedzi ze strony Zarządu Forum Polonii w Austrii na wniosek PTG "Sokół Polski 1896" w Austrii o przyjęcie go do tej federacyjnej polonijnej organizacji uniemożliwia Towarzystwu (czy też innym organizacjom polonijnym w podobnym położeniu) odwołanie się od ewentualnej negatywnej decyzji F.P. do jego następnego Walnego Zjazdu lub do Zebrania Prezesów organizacji zrzeszonych w F.P. 
Jest to naszym zdaniem brudna politycznie, nieetyczna i antypolska gra na zwłokę Zarządu F.P. wraz z p. prezes Teresą Kopeć. 
Przykro nam jako członkom  zasłużonej dla Polski organizacji społeczno-patriotycznej, że nie mamy dotąd też żadnej społecznej reakcji zrozumienia i wsparcia w tej sprawie ze strony odpowiednich władz polskich, Polskiej Misji Katolickiej w Wiedniu czy nawet  własnego środowiska społecznego choć każdą z wspomnianych stron informowaliśmy osobno i tym otwartym listem o zaistniałej sytuacji. 
Dziwny jest ten (polski) świat ! A może i nie, może to tylko bezwzględna, oportunistyczna  realizacja bieżących interesów politycznych i walka o władzę z której  wyłącza się wyższe wartości (np. wiarę, patriotyzm, honor, przyjaźń, personalizm chrześcijański).

Szkoda w tej sytuacji patriotycznego idealizmu członków i sympatyków Sokoła Polskiego 1896 !
Nieco optymistyczniej, może jako Polacy (jako działacze, jako rodziny z dziećmi)  tracimy nadzieję na stworzenie naszemu Towarzystwu pomyślnych warunków do działania poprzez wsparcie polonijnej organizacji federacyjnej, ale nie tracimy tej nadzieji jako sportowcy/sokoli przywykli do walki o zwycięstwo do ostatniego tchu, nawet w sytuacji już beznadziejnej.    
                                                                                                                      

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz